لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پدیده خراسان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1395/10/06 14:30 ثامن الائمه
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 ذوب آهن اصفهان 3 پدیده خراسان 1 1394/09/09 15:15 ذوب آهن فولادشهر
هفته 28 پدیده خراسان 0 ذوب آهن اصفهان 1 1395/02/09 18:00 ثامن الائمه
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 ذوب آهن اصفهان 2 پدیده خراسان 0 1393/09/01 15:00
هفته 30 پدیده خراسان 0 ذوب آهن اصفهان 0 1394/02/25 19:30