لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 صنعت نفت آبادان 0 گسترش فولاد 1 1396/08/12 17:00
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 صنعت نفت آبادان 0 گسترش فولاد 1 1395/10/06 14:15 تختی
هفته 30 گسترش فولاد 1 صنعت نفت آبادان 0 1396/02/14 18:00 بنیان دیزل
لیگ 92931
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته صنعت نفت آبادان 5 گسترش فولاد 3 1392/09/03 15:00