لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پرسپولیس تهران 3 سیاه جامگان 0 1395/10/03 15:15 آزادی
هفته 30 سیاه جامگان 1 پرسپولیس تهران 0 1396/02/14 18:00 ثامن الائمه
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 سیاه جامگان 1 پرسپولیس تهران 2 1394/07/28 15:00 ثامن الائمه
هفته 24 پرسپولیس تهران 3 سیاه جامگان 2 1395/01/15 17:00 آزادی