لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 استقلال خوزستان 1 صباي قم 0 1395/10/03 15:15 غدیر
هفته 30 صباي قم 1 استقلال خوزستان 2 1396/02/14 18:00 یادگار امام
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 استقلال خوزستان 1 صباي قم 1 1394/06/23 18:45 غدیر
هفته 21 صباي قم 1 استقلال خوزستان 1 1394/11/30 16:00 یادگار امام
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 صباي قم 1 استقلال خوزستان 2 1393/06/21 18:45
هفته 23 استقلال خوزستان 2 صباي قم 0 1393/12/22 16:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 استقلال خوزستان 1 صباي قم 0 1392/07/05 17:30
هفته 26 صباي قم 1 استقلال خوزستان 1 1392/11/18 15:00