لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 صباي قم 0 نفت تهران 1 1395/09/25 15:15 یادگار امام
هفته 29 نفت تهران 1 صباي قم 2 1396/02/09 18:00 تختی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 نفت تهران 1 صباي قم 1 1394/05/15 19:30 تختی
هفته 17 صباي قم 1 نفت تهران 3 1394/10/11 15:00 یادگار امام
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 صباي قم 1 نفت تهران 2 1393/08/16 15:30
هفته 29 نفت تهران 1 صباي قم 0 1394/02/20 18:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 نفت تهران 1 صباي قم 2 1392/05/11 22:00
هفته 17 صباي قم 1 نفت تهران 2 1392/09/15 15:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 نفت تهران 1 صباي قم 0 1391/07/02
هفته 26 صباي قم 1 نفت تهران 2 1391/12/01
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 نفت تهران 2 صباي قم 2 1390/09/02
هفته 31 صباي قم 0 نفت تهران 0 1391/02/02
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 نفت تهران 0 صباي قم 0 1389/07/23
هفته 28 صباي قم 2 نفت تهران 2 1390/01/11