لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 پرسپولیس تهران 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/12 17:15 آزادی
هفته 27 ماشین سازی تبریز 0 پرسپولیس تهران 2 1396/01/26 17:00 یادگار امام