لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 سیاه جامگان 0 صنعت نفت آبادان 1 1395/09/12 14:30 ثامن الائمه
لیگ 9302
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 صنعت نفت آبادان 0 سیاه جامگان 1 1393/11/18
هفته 2 سیاه جامگان 1 صنعت نفت آبادان 0 1393/07/18