لیگ 95962
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته استقلال تهران 5 صباي قم 3 1395/08/28 16:20
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 صباي قم 0 استقلال تهران 2 1395/09/11 16:20 یادگار امام
هفته 27 استقلال تهران 2 صباي قم 1 1396/01/26 19:00 آزادی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 استقلال تهران 1 صباي قم 0 1394/09/26 16:20 آزادی
هفته 30 صباي قم 1 استقلال تهران 1 1395/02/24 18:00 یادگار امام
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 استقلال تهران 1 صباي قم 1 1393/08/09 16:35
هفته 28 صباي قم 1 استقلال تهران 2 1394/02/11 18:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 استقلال تهران 1 صباي قم 0 1392/05/19 21:15
هفته 19 صباي قم 1 استقلال تهران 2 1392/09/29 15:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 استقلال تهران 1 صباي قم 0 1391/07/10
هفته 28 صباي قم 1 استقلال تهران 1 1391/12/14
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 صباي قم 1 استقلال تهران 1 1390/08/28
هفته 30 استقلال تهران 3 صباي قم 0 1390/01/25
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 صباي قم 1 استقلال تهران 1 1389/07/18
هفته 27 استقلال تهران 2 صباي قم 0 1389/12/23
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 استقلال تهران 1 صباي قم 1 1388/08/01
هفته 30 صباي قم 2 استقلال تهران 1 1389/01/15
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 صباي قم 3 استقلال تهران 1 1387/06/22
هفته 23 استقلال تهران 2 صباي قم 1 1387/11/04
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 استقلال تهران 1 صباي قم 1 1386/07/06
هفته 24 صباي قم 0 استقلال تهران 0 1386/12/15
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 استقلال تهران 1 صباي قم 1 1385/07/11
هفته 20 صباي قم 2 استقلال تهران 3 1385/12/04
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 استقلال تهران 4 صباي قم 1 1384/06/11
هفته 16 صباي قم 1 استقلال تهران 1 1384/10/08
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 صباي قم 1 استقلال تهران 1 1383/06/27
هفته 17 استقلال تهران 3 صباي قم 1