لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 تراکتورسازي تبریز 2 صباي قم 1 1395/09/05 14:30 اختصاصی تراکتورسازی
هفته 26 صباي قم 3 تراکتورسازي تبریز 0 1396/01/18 17:15 یادگار امام
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 صباي قم 2 تراکتورسازي تبریز 1 1394/08/09 15:30 یادگار امام
هفته 26 تراکتورسازي تبریز 1 صباي قم 1 1395/01/26 18:00 یادگار امام
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 تراکتورسازي تبریز 4 صباي قم 2 1393/06/02 18:00
هفته 20 صباي قم 2 تراکتورسازي تبریز 3 1393/11/24 15:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 صباي قم 1 تراکتورسازي تبریز 3 1392/06/14 18:45
هفته 23 تراکتورسازي تبریز 1 صباي قم 1 1392/10/26 14:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 تراکتورسازي تبریز 0 صباي قم 0 1391/06/08
هفته 24 صباي قم 0 تراکتورسازي تبریز 0 1391/11/10
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 تراکتورسازي تبریز 2 صباي قم 3 1390/05/11
هفته 18 صباي قم 2 تراکتورسازي تبریز 2 1390/10/16
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 صباي قم 0 تراکتورسازي تبریز 0 1389/08/20
هفته 32 تراکتورسازي تبریز 1 صباي قم 2 1390/02/11
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 صباي قم 2 تراکتورسازي تبریز 1 1388/05/16
هفته 18 تراکتورسازي تبریز 3 صباي قم 1 1388/09/13