لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 صباي قم 2 پدیده خراسان 3 1395/08/06 16:45 یادگار امام
هفته 25 پدیده خراسان 1 صباي قم 0 1396/01/11 17:00 ثامن الائمه
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 صباي قم 1 پدیده خراسان 0 1394/06/04 19:10 یادگار امام
هفته 20 پدیده خراسان 0 صباي قم 0 1394/11/23 15:00 ثامن الائمه
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 پدیده خراسان 1 صباي قم 1 1393/05/23 17:30
هفته 18 صباي قم 0 پدیده خراسان 0 1393/11/09 15:30