لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 ماشین سازی تبریز 1 پيکان تهران 4 1395/08/06 14:30 اختصاصی تراکتورسازی
هفته 25 پيکان تهران 3 ماشین سازی تبریز 1 1396/01/11 17:00 شهدا
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 پيکان تهران 2 ماشین سازی تبریز 2 1394/06/31
هفته 26 ماشین سازی تبریز 1 پيکان تهران 1 1394/11/25