لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 صباي قم 0 گسترش فولاد 0 1395/07/30 16:50 یادگار امام
هفته 24 گسترش فولاد 0 صباي قم 0 1395/12/20 14:30 گسترش
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 صباي قم 1 گسترش فولاد 1 1394/05/22 19:25 یادگار امام
هفته 18 گسترش فولاد 2 صباي قم 0 1394/11/12 14:30 گسترش
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 صباي قم 1 گسترش فولاد 0 1393/07/29 16:50
هفته 27 گسترش فولاد 0 صباي قم 0 1394/02/04 17:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 صباي قم 2 گسترش فولاد 2 1392/05/25 19:45
هفته 20 گسترش فولاد 0 صباي قم 1 1392/10/03 14:30