لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 صنعت نفت آبادان 3 ماشین سازی تبریز 0 1395/07/30 16:45 تختی
هفته 24 ماشین سازی تبریز 1 صنعت نفت آبادان 0 1395/12/19 15:30 یادگار امام
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 صنعت نفت آبادان 1 ماشین سازی تبریز 1 1394/06/19
هفته 24 ماشین سازی تبریز 2 صنعت نفت آبادان 0 1394/11/12