لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 ماشین سازی تبریز 1 استقلال خوزستان 3 1395/07/24 15:00 اختصاصی تراکتورسازی
هفته 23 استقلال خوزستان 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/12/14 16:00 غدیر