لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 فولاد خوزستان 2 صباي قم 0 1395/07/23 17:10 غدیر
هفته 23 صباي قم 0 فولاد خوزستان 0 1395/12/13 16:00 یادگار امام
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 صباي قم 2 فولاد خوزستان 1 1394/07/29 16:45 یادگار امام
هفته 24 فولاد خوزستان 0 صباي قم 0 1395/01/14 19:00 غدیر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 فولاد خوزستان 0 صباي قم 1 1393/09/01 15:00
هفته 30 صباي قم 0 فولاد خوزستان 2 1394/02/25 19:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 صباي قم 0 فولاد خوزستان 1 1392/05/15 22:00
هفته 18 فولاد خوزستان 2 صباي قم 0 1392/09/22 15:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 صباي قم 0 فولاد خوزستان 0 1391/08/10
هفته 31 فولاد خوزستان 2 صباي قم 2 1392/01/16
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 صباي قم 1 فولاد خوزستان 0 1390/07/03
هفته 25 فولاد خوزستان 3 صباي قم 0 1390/11/20
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 فولاد خوزستان 0 صباي قم 0 1389/05/27
هفته 22 صباي قم 1 فولاد خوزستان 1 1389/11/24
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 فولاد خوزستان 2 صباي قم 1 1388/08/08
هفته 32 صباي قم 1 فولاد خوزستان 1 1389/02/12
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 صباي قم 1 فولاد خوزستان 1 1387/08/09
هفته 30 فولاد خوزستان 2 صباي قم 2 1387/12/13
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 صباي قم 0 فولاد خوزستان 0 1385/08/12
هفته 23 فولاد خوزستان 0 صباي قم 1 1386/01/09
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 صباي قم 1 فولاد خوزستان 1 1384/08/29
هفته 27 فولاد خوزستان 0 صباي قم 1 1385/01/06
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 فولاد خوزستان 1 صباي قم 0
هفته 27 صباي قم 0 فولاد خوزستان 0