لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 صباي قم 1 سايپـا تهران 0 1395/06/30 18:30 یادگار امام
هفته 22 سايپـا تهران 0 صباي قم 0 1395/11/29 16:00 پاس قوامین
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 سايپـا تهران 0 صباي قم 0 1394/08/05 15:30 پاس قوامین
هفته 25 صباي قم 4 سايپـا تهران 0 1395/01/20 18:00 یادگار امام
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 صباي قم 1 سايپـا تهران 0 1393/07/03 17:25
هفته 25 سايپـا تهران 3 صباي قم 0 1394/01/22 17:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 سايپـا تهران 2 صباي قم 1 1392/08/17 15:30
هفته 30 صباي قم 0 سايپـا تهران 0 1393/01/22 19:00 یادگار امام
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 سايپـا تهران 2 صباي قم 0 1391/08/28
هفته 32 صباي قم 2 سايپـا تهران 1 1392/01/23
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 صباي قم 3 سايپـا تهران 0 1390/05/26
هفته 21 سايپـا تهران 0 صباي قم 0 1390/10/30
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 سايپـا تهران 1 صباي قم 0 1389/05/05
هفته 18 صباي قم 1 سايپـا تهران 1 1389/09/19
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 سايپـا تهران 2 صباي قم 0 1388/09/06
هفته 34 صباي قم 2 سايپـا تهران 2 1389/02/28
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 صباي قم 2 سايپـا تهران 0 1387/09/14
هفته 34 سايپـا تهران 2 صباي قم 4 1388/02/06
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 صباي قم 2 سايپـا تهران 1 1386/08/11
هفته 29 سايپـا تهران 1 صباي قم 1 1387/02/08
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سايپـا تهران 1 صباي قم 1 1385/06/30
هفته 18 صباي قم 1 سايپـا تهران 2 1385/11/20
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 صباي قم 1 سايپـا تهران 1 1384/07/28
هفته 23 سايپـا تهران 1 صباي قم 2 1384/11/27
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 صباي قم 1 سايپـا تهران 2
هفته 20 سايپـا تهران 1 صباي قم 2