لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 ماشین سازی تبریز 0 سپاهان اصفهان 1 1395/06/25 17:00 اختصاصی تراکتورسازی
هفته 21 سپاهان اصفهان 0 ماشین سازی تبریز 3 1395/11/21 16:00 نقش جهان