لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 سیاه جامگان 2 صباي قم 2 1395/06/25 17:00 ثامن الائمه
هفته 21 صباي قم 2 سیاه جامگان 1 1395/11/21 15:00 یادگار امام
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 سیاه جامگان 1 صباي قم 2 1394/09/08 14:30 ثامن الائمه
هفته 28 صباي قم 1 سیاه جامگان 0 1395/02/09 18:00 یادگار امام