لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 صباي قم 1 ذوب آهن اصفهان 1 1395/06/20 18:45 یادگار امام
هفته 20 ذوب آهن اصفهان 0 صباي قم 1 1395/11/14 17:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 صباي قم 0 ذوب آهن اصفهان 0 1394/08/29 15:15 یادگار امام
هفته 27 ذوب آهن اصفهان 1 صباي قم 1 1395/02/05 18:15 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 صباي قم 2 ذوب آهن اصفهان 1 1393/05/09 19:40
هفته 16 ذوب آهن اصفهان 3 صباي قم 1 1393/09/10 15:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 ذوب آهن اصفهان 1 صباي قم 1 1392/07/25 15:45
هفته 28 صباي قم 2 ذوب آهن اصفهان 1 1393/01/07 17:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 ذوب آهن اصفهان 1 صباي قم 2 1391/05/04
هفته 19 صباي قم 0 ذوب آهن اصفهان 0 1391/10/10
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 صباي قم 0 ذوب آهن اصفهان 1 1390/07/22
هفته 27 ذوب آهن اصفهان 2 صباي قم 1 1390/12/20
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 ذوب آهن اصفهان 2 صباي قم 1 1389/06/06
هفته 24 صباي قم 1 ذوب آهن اصفهان 2 1389/12/05
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 ذوب آهن اصفهان 2 صباي قم 1 1388/07/09
هفته 26 صباي قم 1 ذوب آهن اصفهان 1 1388/11/13
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 ذوب آهن اصفهان 2 صباي قم 2 1378/07/26
هفته 22 صباي قم 0 ذوب آهن اصفهان 0 1387/10/27
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 صباي قم 1 ذوب آهن اصفهان 0 1386/06/29
هفته 23 ذوب آهن اصفهان 2 صباي قم 1 1386/12/10
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 ذوب آهن اصفهان 1 صباي قم 0 1385/08/16
هفته 24 صباي قم 1 ذوب آهن اصفهان 2 1386/01/17
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 ذوب آهن اصفهان 0 صباي قم 1 1384/09/04
هفته 28 صباي قم 1 ذوب آهن اصفهان 1 1385/01/19
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 صباي قم 1 ذوب آهن اصفهان 2
هفته 26 ذوب آهن اصفهان 2 صباي قم 3