لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 پرسپولیس تهران 1 صباي قم 0 1395/05/21 20:30 آزادی
هفته 19 صباي قم 0 پرسپولیس تهران 2 1395/11/09 16:50 یادگار امام
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 پرسپولیس تهران 1 صباي قم 1 1394/07/24 18:24 آزادی
هفته 23 صباي قم 0 پرسپولیس تهران 1 1394/12/21 16:00 یادگار امام
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 صباي قم 0 پرسپولیس تهران 2 1393/06/08 19:00
هفته 21 پرسپولیس تهران 0 صباي قم 0 1393/11/30 17:15
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 صباي قم 1 پرسپولیس تهران 1 1392/07/12 18:15
هفته 27 پرسپولیس تهران 3 صباي قم 1 1392/12/02 16:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 پرسپولیس تهران 0 صباي قم 2 1391/05/15
هفته 21 صباي قم 0 پرسپولیس تهران 0 1391/10/24
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 پرسپولیس تهران 2 صباي قم 0 1390/07/10
هفته 26 صباي قم 2 پرسپولیس تهران 2 1390/11/26
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 صباي قم 2 پرسپولیس تهران 1 1389/05/10
هفته 19 پرسپولیس تهران 1 صباي قم 4 1389/09/28
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 پرسپولیس تهران 1 صباي قم 0 1388/06/06
هفته 21 صباي قم 1 پرسپولیس تهران 1 1388/10/02
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 پرسپولیس تهران 2 صباي قم 2 1387/08/16
هفته 31 صباي قم 2 پرسپولیس تهران 0 1388/01/14
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 پرسپولیس تهران 2 صباي قم 2 1386/09/16
هفته 33 صباي قم 1 پرسپولیس تهران 4 1387/02/25
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 پرسپولیس تهران 1 صباي قم 0 1385/09/19
هفته 27 صباي قم 0 پرسپولیس تهران 1 1386/02/09
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 پرسپولیس تهران 2 صباي قم 2 1384/08/05
هفته 24 صباي قم 2 پرسپولیس تهران 1 1385/01/11
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 صباي قم 0 پرسپولیس تهران 0
هفته 24 پرسپولیس تهران 1 صباي قم 0