لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 ماشین سازی تبریز 0 صباي قم 0 1396/09/12
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 صباي قم 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/05/16 20:30 یادگار امام
هفته 18 ماشین سازی تبریز 0 صباي قم 0 1395/11/03 14:00 یادگار امام