لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 ماشین سازی تبریز 0 گسترش فولاد 0 1395/05/11 18:15 بنیان دیزل
هفته 17 گسترش فولاد 2 ماشین سازی تبریز 1 1395/10/29 15:00 بنیان دیزل