لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 پيکان تهران 1 صباي قم 1 1395/05/10 20:35 شهدا
هفته 17 صباي قم 1 پيکان تهران 0 1395/10/28 15:30 یادگار امام
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 پيکان تهران 0 صباي قم 1 1393/07/11 17:10
هفته 26 صباي قم 0 پيکان تهران 0 1394/01/28 17:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 صباي قم 4 پيکان تهران 0 1391/04/29
هفته 18 پيکان تهران 1 صباي قم 4 1391/10/05
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 صباي قم 2 پيکان تهران 1 1389/08/02
هفته 29 پيکان تهران 3 صباي قم 2 1390/01/19
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 صباي قم 0 پيکان تهران 0 1388/07/25
هفته 29 پيکان تهران 1 صباي قم 1 1388/12/21
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 صباي قم 1 پيکان تهران 1 1387/05/15
هفته 18 پيکان تهران 0 صباي قم 1 1387/09/18
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 صباي قم 1 پيکان تهران 1 1386/06/01
هفته 19 پيکان تهران 0 صباي قم 1 1386/11/07
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 صباي قم 0 پيکان تهران 1 1385/06/24
هفته 17 پيکان تهران 0 صباي قم 0 1385/11/13
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 پيکان تهران 1 صباي قم 1
هفته 29 صباي قم 2 پيکان تهران 2